موجودی مناسب و تأمین تقاضا با توجه به مدیریت عرضه و پیش بینی نیاز بازار همکاران